img1 img2 img3 img4 img5

Formular për Aplikim

Fotografia juaj
Gjinia:   Statusi Martesor:

Ju lutem plotësoni informacionet lidhur me shkollimin tuaj
Emri i shkollës Vendi Drejtimi Filluar më Përfunduar më

Kurse, trajnime dhe seminare
Organizata Tema Filluar më Përfunduar më


Njohuri të tjera
Njohuri për gjuhët e huaja

  Shumë mirë Mirë Mjaftueshëm
Anglisht
Gjermanisht
Frengjisht
Spanjollisht
Italisht
Turqisht
Serbisht


 

Përvoja e punës:

Emri i kompanisë Pozita Data e fillimit Data e përfundimit Paga

Referencat:

Emri i kompanisë Emri, Mbiemri Pozita Nr telefonit

 

Top